02 769 7788 info@bhi.co.th
คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม

แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
Employee Health Plus

คุณอยู่ที่นี่ : หน้าหลัก / แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม

แผนประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม
Employee Health Plus

สำหรับธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Package


ความคุ้มครอง Coverage ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม(ผู้ป่วยใน)
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน (สูงสุด 31 วัน) 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000
- ค่าห้องผู้ป่วยหนักต่อวัน (สูงสุด 7 วัน)(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติและค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 31 วัน) 2,000 3,000 4,000 6,000 8,000 10,000
2. ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
- ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน) 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษา กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป) 4,000 5,000 6,000 6,000 7,000 8,000
- ค่าบริการรถพยาบาล (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป) 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ภายในเวลา 24 ชม. รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 31 วัน) 4,000 5,000 6,000 6,000 7,000 8,000
3. ค่ารักษาโดยการผ่าตัด
- ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง) 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
- ค่าแพทย์ที่ปรึกษา กรณีมีการผ่าตัด 4,000 5,000 6,000 6,000 7,000 8,000
4. ค่าดูแลโดยแพทย์
- ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ต่อวัน (1 ครั้งต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 31 วัน) 800 1,000 1,200 1,500 2,000 2,500
ความคุ้มครอง Coverage ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
Group Accident
           
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อ.บ.1)            
- จากอุบัติเหตุทั่วไป 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
- จากอุบัติเหตุสาธารณะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
- จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
- จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
- จากการนัดหยุดงาน การจลาจล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ความคุ้มครอง Coverage ผลประโยชน์ (บาท) Benefit (THB)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (เลือกซื้อ)
Optional Purchase
           
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) Outpatient (OPD)            
- ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 30 ครั้งต่อปี) 500 800 1,000 1,200 1,500 2,000
ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรม Dental care            
- ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรมนี้คุ้มครอง การขูดหินปูน การอุดฟัน การถอนฟัน (รวมถึงการถอนฟันคุด) การรักษารากฟัน และการเอกซเรย์ฟัน (สูงสุดต่อครั้ง/ปี) 3,000 4,000 5,000 6,200 7,000 8,000

เบี้ยประกันภัย
สำหรับธุรกิจขนาดย่อม Small Business Package


ความคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยรายปี/ คน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)และผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 2,667 3,541 4,416 5,466 6,571 7,677
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (เลือกซื้อ) เบี้ยประกันภัยรายปี/ คน
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก) 2,105 3,368 4,210 5,052 6,315 8,420
ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรม 1,771 2,362 2,952 3,543 4,133 4,723

คุณสมบัติของกลุ่มที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย
- ธุรกิจที่มีจำนวนพนักงานประจำ 5-19 คน
- ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุ 18-64 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลาในวันที่เริ่มมีผลบังคับ
- อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี
- ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
- พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย
- พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครประกันภัยกลุ่ม แบบมีคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ
- วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนและอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
- กรณีที่มีพนักงานเข้าร่วมทำประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

การเลือกแผนประกัน
- พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกัน จะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
- ผลประโยชน์ความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุกลุ่มและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นผลประโยชน์บังคับที่ต้องสมัครทำประกันภัย
- 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดได้สูงสุด 3 แผนต่อ 1 กรมธรรม์)
- ความแตกต่างระหว่างแผนประกันจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน
ตัวอย่าง กรณีที่เลือกแผนประกันภัยที่ 1 เป็นแผนประกันภัยต่ำสุด ดังนั้นแผนประกันสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
- ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกและทันตกรรมสามารถเลือกซื้อได้ ซึ่งพนักงานในแผนเดียวกันจะต้องซื้อทุกคน
- สามารถเลือกซื้อผลประโยชน์ผู้ป่วยนอกเพิ่มเติมได้ โดยแผนประกันภัยที่เลือกซื้อต้องไม่เกินทุนประกันภัยค่าห้องผู้ป่วยปกติ
- สามารถเลือกซื้อผลประโยชน์ทันตกรรมเพิ่มเติมได้ โดยลำดับแผนประกันภัยที่เลือกซื้อต้องต่ำกว่าหรือเท่ากับลำดับแผนประกันภัยหลัก

เอกสารประกอบการสมัคร
กรณีนายจ้าง
1. ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (ถ้ามี) พร้อมผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์รับรองสำเนา
3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (มีการแสดงประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการ)
พร้อมผู้มีอำนาจลงนามเซ็นต์รับรองสำเนา
4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
5. รายชื่อพนักงานที่สมัครทำประกัน โดยมีข้อมูล ชื่อ-สกุล, วัน/เดือน/ปีเกิด, เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน, ตำแหน่งงาน, แผนประกันที่เลือก พร้อมไฟล์ข้อมูล Excel File
กรณีต้องการให้จ่ายเคลมสินไหมค่ารักษาพยาบาลผ่านบัญชีธนาคาร จะต้องระบุรายละเอียดธนาคาร และหมายเลขบัญชีธนาคารของพนักงานแต่ละท่านด้วย
กรณีพนักงาน
1. ใบสมัครประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้เอาประกันภัย (แบบมีคำถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพ)